Information below relating to Marae who affiliate to Ngāpuhi, including associated hapū and contact details, are provided below.  

The information is categorised by Takiwā.  More information about Takiwā can be found here.

 


 

TE ROOPU TAKIWĀ O MANGAKĀHIA

 

TE RŪNANGA O TAUMĀRERE KI RAKAUMANGAMANGA

 

NGĀ NGARU O HOKIANGA

 

TE TAKIWĀ O NGĀPUHI KI WHANGAREI

 

NGĀPUHI KI TE HAUĀURU

 

NGĀPUHI HOKIANGA KI TE RAKI

 

TAIĀMAI KI TE MARANGAI